Định giá

Định giá

Định giá
– Từ định giá được xuất hiện rất lâu nhưng đến năm 2006 thì luật kinh doanh bất động sản có điều chỉnh thì Bộ xây dựng chen chân vào lĩnh vực Thẩm định giá, việc này gây nên sự chồng chéo nhau trong lĩnh vực thẩm định giá.

 

– Trong luật kinh doanh bất động sản thì xem việc này như là một việc tư vấn, hiện nay luật kinh doanh xem như là hình thức cho phép chấp nhận trong một số trường hợp thôi, còn một số trường hợp thì chưa được nhà nước công nhận về tính pháp lý của hai từ này,

– Tính thống nhất của hai từ này là sự kết thúc là việc uy tín của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này, việc này chúng ta đòi hỏi cần có sự chuẩn xác cho luật, hiện nay bộ tài chính thì đã và đang xây dựng các tiêu chuẩn cho lĩnh vực của mình, nhưng tài sản lớn nhất của một quốc gia là bất động sản nên bộ xây dựng cũng muốn tham gia vào nhưng việc cấp chứng chỉ hành nghề định giá còn gây nhiều khúc mắt.

– Trong chứng chỉ hành nghề thì chứng chỉ hành nghề của bộ xây dựng ủy quyền cho sở xây dựng quản lý và cấp chứng chỉ hành nghề, nhưng chứng chỉ hành nghề này lại không được bộ tài chính chấp nhận, nhưng những việc liên quan đến tiền bạc là bộ tài chính quản lý, nên cho dù có cấp giấy chứng nhận hành nghề thì bộ tài chính vẫn xem như không, nên chứng chỉ này xem như là chứng chỉ tư vấn nếu không liên quan đến bộ tài chính.

– Trong khi đó các yếu tố liên quan đến bộ tài chính là bộ xây dựng không thể nào ép buộc bộ tài chính được công nhận như là một yếu tố hiển nhiên.