Định giá đất

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng định giá Miền Đất Thịnh chuyên định giá đất , với kinh nghiệm và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp , công ty chúng tôi có thể định giá đất ở tất cả mọi miền trên tổ quốc với độ chính xác tuyệt đối .

Để hiểu và định giá chính xác chúng ta cần tìm hiểu sơ qua như sau :

Khái niệm quyền sử dụng đất, giá trị quyền sử dụng đất :

“Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu.”

“Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất thông qua hình thức giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất đối với người đang sử dụng đất ổn định; quy định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất”.

Đồng thời Luật cũng đưa ra các khái niệm về giá trị quyền sử dụng đất như sau:

“Giá quyền sử dụng đất (sau đây gọi là giá đất) là số tiền tính trên một đơn vị diện tích đất do Nhà nước quy định hoặc được hình thành trong giao dịch về quyền sử dụng đất.

Giá trị quyền sử dụng đất là giá trị bằng tiền của quyền sử dụng đất đối với một diện tích đất xác định trong thời hạn sử dụng đất xác định”.

Như vậy, mặc dù Luật có quy định thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu nhưngvẫn cho các đối tượng được giao đất, cho thuê đất được sở hữu phần giá trị quyền sử dụng đất, được quyền chuyển quyền sử dụng đất đối với phần diện tích được giao tương ứng với các nghĩa vụ đã thực hiện với Nhà nước.

“Thẩm định giá là việc đánh giá hoặc đánh giá lại giá trị của tài sản phù hợp với thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định theo tiêu chuẩn Việt Nam hoặc thông lệ quốc tế”

Như vậy, thẩm định giá quyền sử dụng đất là số tiền ước tính về giá trị của quyền sử dụng đất, quyền khai thác tài sản trên đất so với các giao dịch đang được mua bán trên thị trường vào thời điểm thẩm định giá và cho một mục đích đã được xác định rõ trong những điều kiện của một thị trường nhất định với những phương pháp phù hợp.

Định giá đất

 quận 1 

 quận 2

quận 3