Học thẩm định giá là học cái gì

Học thẩm định giá là học cái gì  là học gồm có Phương pháp thẩm định gia máy thiết bị, thẩm định giá bất động sản, thẩm định giá doanh nghiệp, thẩm định giá, nhiều thứ khác nữa quan trong nhất là học các phương pháp thẩm định giá, luật bất động sản, và một số kiến thức kinh tế khác nữa, nhưng những thứ ấy là kiến thức lý thuyết, so với các ngành kinh tế khác, thì ngành này có một chút kiến thức chuyên môn lẫn kinh doanh, lẩn nghệ thuật, giống như kế toán, giống như kiểm toán, và luật sư, không như ngành quản trị kinh doanh thông thường thì chung chung hơn,

Các lĩnh vực có thể làm khi ra trường trong ngành thẩm định giá, định giá.

– Dự toán công trình, thầm tra giá công trình.

– Định giá cho vay.

– Định giá tính thuế

– Định giá nội bộ của các doanh nghiệp để định giá tính giá thành sản phẩm.

– Các dịch vụ định giá khác theo nhu cầu của thị  trường