Thẩm định dự án đầu tư

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng định giá Miền Đất Thịnh chuyên thẩm định dự án đầu tư , nếu bạn không chắc chắn về giá của dự án hay muốn biết thêm thông tin giá cả về dự án , hãy liên lạc với chúng tôi để được cung cấp thêm thông tin và giá trị thực tế cũng như giá trị thị trường của dự án.

Thẩm định dự án đầu tư được hiểu cơ bản như sau :

  • Thẩm định dự án đầu tư là việc nghiên cứu, phân tích khách quan, khoa học, toàn diện tất cả nội dung kinh tế kỹ thuật của dự án, đặt trong mối tương quan với môi trường tự nhiên, Kinh tế xã hội để quyết định đầu tư, tài trợ vốn cho dự án.
  • Đây là một quá trình kiểm tra đánh giá các nội dung cơ bản của dự án một cách độc lập, tách biệt với quá trình soạn thảo dự án. Thẩm định dự án tạo cơ sở vững chắc cho hoạt động đầu tư có hiểu quả. Các kết luận rút ra từ quá trình thẩm định là cơ sở để các đơn vị, cơ sở, cơ quan có thẩm quyền của nhà nước ra quyết định đầu tư, cho phép đầu tư hoặc tài trợ cho dự án.

Thẩm định dự án đầu tư

Thẩm định dự án đầu tư quận 1

Thẩm định dự án đầu tư quận 2

Thẩm định dự án đầu tư quận 3