thẩm định phần mềm quận bình thạnh

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng định giá Miền Đất Thịnh chuyên thẩm định phần mềm quận bình thạnh , Thẩm định phầm mềm  chính xác , nhanh chóng ,hiệu quả , an toàn và bảo mật .

Phần mềm được đưa vào nhóm tài sản vô hình :

– Không có hình thái vật chất; tuy nhiên một số tài sản vô hình có thể chứa đựng trong hoặc trên thực thể vật chất, nhưng giá trị của thực thể vật chất là không đáng kể so với giá trị tài sản vô hình;

– Có thể nhận biết được và có bằng chứng hữu hình về sự tồn tại của tài sản vô hình (ví dụ: hợp đồng, bằng chứng nhận, hồ sơ đăng ký, đĩa mềm máy tính, danh sách khách hàng, báo cáo tài chính, V.V.);

– Có khả năng tạo thu nhập cho người có quyền sở hữu;

– Giá trị của tài sản vô hình có thể định lượng được.

Thẩm định giá tài sản vô hình, cần thu thập các thông tin sau:

– Mục đích thẩm định giá;

– Đặc điểm của tài sản vô hình cần thẩm định giá;

– Tình trạng pháp lý của việc sở hữu tài sản vô hình (bao gồm cả việc sở hữu hoặc sử dụng họp pháp hay không họp pháp);

– Thời điểm thẩm định giá;

– Triển vọng của ngành cụ thể liên quan và ảnh hưởng đến giá trị tài sản vô hình cần thẩm định giá;

– Triển vọng của nền kinh tế có tác động đến giá trị của tài sản vô hình, gồm các yếu tố của môi trường kinh tế (như lạm phát, tỷ giá hôi đoái,.. ) và môi trường chính trị trong nước và ngoài nước;

– Các thông tin liên quan khác về tài sản vô hình cần thẩm định giá.

 

thẩm định phần mềm quận bình thạnh

Thẩm định phần mềm quận gò vấp 

Thẩm định phầm mềm quận thủ đức