Thời gian thẩm định giá

Thời gian thẩm định giá 

Tin dịch vụ – UBND các phường, xã, thị trấn thực hiện việc xác nhận hộ khẩu và thực trạng nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân mua nhà ở xã hội và thời gian thẩm định giá nhà đất không quá 15 ngày là 2 cải tiến mới nhất trong thủ tục hành chính ở TP.HCM.

Đối với nhà ở xã hội, để đẩy nhanh việc triển khai thực hiện nghị quyết của Chính phủ về vay vốn hỗ trợ nhà ở, UBND TP.HCM đã giao UBND các quận-huyện chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn tổ chức thực hiện việc xác nhận hộ khẩu và thực trạng nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân theo thông tư của Bộ Xây dựng.

Người đứng đơn xin xác nhận về thực trạng nhà ở phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu đã có nhà ở khác trong địa giới hành chính của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi có dự án nhà ở mà người đứng đơn muốn vay vốn để thuê, mua nhà ở. Trong công tác định giá nhà đất, UBND TP.HCM vừa ban hành quy định về trình tự, thủ tục thẩm định giá nhà, đất do Nhà nước quản lý theo giá thị trường tại TP.HCM.

Quy định này áp dụng đối với các trường hợp bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất là tài sản thuộc sở hữu Nhà nước, trừ trường hợp bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho đối tượng tái định cư. Thời gian thẩm định giá không quá 15 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 27-10-2013.