Thư mời đầu tư đất mạng

Thư mời đầu tư đất mạng

Gửi quý cổ đông & Nhà đầu tư hiện nay đất mạng đang mở rộng chúng tôi mong sự đầu tư cùng với đất mạng để phát triển.

Số tiền huy động: 5.000.000.000( năm tỷ đồng, tương đương 50% cổ phần của đất mạng & công ty Miền Đất Thịnh)