Các phần mềm thiết kế đồ họa

Các phần mềm thiết kế đồ họa

Photoshope cc 2018 ( bản 64 bit)

https://drive.google.com/file/d/1IDlYlOcJGIEUNplFg1VhPtehm0WbLvl2/view?usp=sharing

Photoshope cc 2018 ( bản 86 bit)

https://drive.google.com/file/d/1fh2UqA7m-H9UX7RjjlESquTuCedBjE42/view?usp=sharing

animate cc 2018 bản 64bit

https://drive.google.com/file/d/1z1eSHxbKN03fCMhUuq_Cquihkdp4xdf8/view?usp=sharing

autocad 2019  64 bit

https://drive.google.com/file/d/1dHxvfwCowuNcgwwpxQ789P2tawG2rQY1/view?usp=sharing

autocad 2019  86 bit

https://drive.google.com/file/d/1XvEEcg_BdXIxmqTBV4eL6MUtXydkoX_P/view?usp=sharing

illustrator 2018 bản 32bit

https://drive.google.com/file/d/1sYSRRnmMSoizOzj621SMjIWPrUrY7YnJ/view?usp=sharing

premiere 2018 bản 64 bit

https://drive.google.com/file/d/1pdqLwobGoEcriTVUO6s9yvGPL7FRkWHX/view?usp=sharing

schetck up

https://drive.google.com/file/d/1uq-JNYPvN8YE9j7e4RQ6EUrl0JBHT3KX/view?usp=sharing

bản photoshope portable

https://drive.google.com/file/d/0ByqdV2J7VcbXb0JTR2dDRXpzTHc/view?usp=sharing

linke dự phòng

https://drive.google.com/file/d/1rN3cYN-oIEbValrm4aYwoOQp5A26LufV/view?usp=sharing

3dmax 2009

https://drive.google.com/file/d/1chqFqWBSIrKw9kA2ZUUBlSKf3w6jm-m4/view?usp=sharing

3dmax 2019

https://drive.google.com/file/d/1oXNqkTIJf3uq8vAA8UjCdLA8UjBhH4s0/view?usp=sharing

autocad 2007

https://drive.google.com/file/d/15konHe1H37jOK-v_Tby8_jGFrLi_J6Zv/view?usp=sharing

corel x8

https://drive.google.com/file/d/1dYNb2H4dx58fW4zPjf069EoisYTsaw_4/view?usp=sharing

revit 2018

https://drive.google.com/file/d/1QndBk-_WV499g-ur7rsRWxYSxGcGGWK3/view?usp=sharing