dat mang

dat mang, đất mạng

Lấy cảm hứng từ lúc là những phát triển của khoa học máy tính trên nền tản khoa học mạng, sự kết hợp của đất & mạng, nên tôi gọi cho cái tên là dat mang( đất mạng ) để thông tin về các thông tin Về đất & mạng, và những kiến thức có liên quan.